Покажи всички (416)
0 ваучера
0.00 лв.
Регистрация Вход

Общи условия за ползване на Lapni.bg

Общи условия

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН ГРУПОВО ПАЗАРУВАНЕ

 

Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между Травел Хъб” ЕООД, с ЕИК 201559507, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цар Симеон №68 - дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България,  потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) „lapni.bg” (собственост на „Травел Хъб” ЕООД) и рекламодателите (предоставящи услуга и/или стока в платформата за групово пазаруване “lapni.bg”) във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения между трите страни.

Интернет страницата (уеб сайтът) „lapni.bg” е разработен и се поддържа от  „Травел Хъб” ЕООД  с ЕИК: 201559507, седалище и адрес на управление: гр. София, , ул. Цар Симеон №68 - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България.

При регистрация на потребителски профил в информационната система на lapni.bg потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Формата съдържа информация за името, електронен адрес, адрес за доставка, телефон и се записва на сървъра на lapni.bg като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия.

I. Пояснение на някои термини

С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 1. Браузър е софтуерно приложение,  което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.
 2. Уебсайт  („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 3. Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си  или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.);
 4. Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.
 5. Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.
 6. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 7. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
 8. Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.
 9. IP Адрес („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 10. Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.
 11. Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя  и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 12. Потребителският профил е обособена част от уебсайта „lapni.bg”, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от „Травел Хъб” ЕООД, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от „Травел Хъб” ЕООД,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (емайл) и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Ваучери от уебсайта „lapni.bg” с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.
 13. Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.
 14. Ваучер е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид, който удостоверява, че потребителят е заплатил промотираната стока или услуга. Валидният Ваучер съдържа освен код за извършване на плащане, и ПИН код, който удостоверява, че Ваучерът е заплатен от Потребителя.
 15. Рекламодател е всяко физическо или юридическо лице, което чрез Платформата, собственост на „Травел Хъб” ЕООД, управлявана чрез интернет сайта, находяща се на електронния адрес „lapni.bg”, е предоставил изкючителни права на „Травел Хъб” ЕООД да промотира собствения му продукт и/или услуга.

II. Предмет на договора

 1. Травел Хъб ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване на предоставени от рекламодателите (предоставящи) услуга и/или стока, по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си „lapni.bg.
 2.  „Травел Хъб” ЕООД се задължава да предостави на регистрираните потребители достъп до електронна система за групово онлайн пазаруване, като осъществява контакта между потребителите и рекламодателите за сключване на договор за закупуване на стоки и/или услуги и предварително плащане на договорената цена. Договорът между потребителите и рекламодателите се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определн брой договори и др.) или срок.
 3. Травел Хъб ЕООД   единствено и само поддържа интернет сайта „lapni.bg”, като не носи отговорност при следните случаи:
 • · За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „Травел Хъб” ЕООД  или трети лица, подизпълнители в сайта „lapni.bg”;
 • · За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „Травел Хъб” ЕООД;
 • · За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени на настоящия сайт;
 • · За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;
 • · Ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на потребителя;
 • · За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта „lapni.bg”, независещи от екипа на същия.
 1. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретен потребителски профил в рамките на информационната система на „lapni.bg”. Когато потребителят промени потребителското си име, „lapni.bg” не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 2. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „lapni.bg” за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 3. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „lapni.bg”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на „lapni.bg, без изричното разрешение на „Травел Хъб” ЕООД.

III. Условия касаещи продажбата, закупуването и използването на ваучери

1.         При закупуване на Ваучер и извършване на превод посредством изчерпателно изброените в сайта начини, „Травел Хъб” ЕООД обработва заявката за плащане, а потребителят получава ваучер за използване на офертата в профила си в lapni.bg от страницата „моите ваучери”, най-късно до 72 часа след затварянето на сделката на сайта!

2.         Ако по някаква причина дадена оферта отпадне, и услугата или стоката не може да бъде извършена или предадена потребителят получава обратно платената сума.

3.         Рекламодателят е длъжен да обслужи Потребителя, притежаващ активиран Ваучер в съответствие с условията на Ваучера. При неизползване на ваучера по време на промоцията, в срок до три дни след нейния край, потребителят може да поиска връщане на платената сума, като след истичане на този период, потребителят губи платената стойност по ваучера.

4.         За да бъде закупен Ваучер, се изисква активен профил и е-майл в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

5.         Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява „lapni.bg” незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.

6.         С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор с рекламодателя за покупка на определена стока/услуга. „Травел Хъб” ЕООД е само пряк представител и не е страна по този договор, полученият Ваучер се издава от рекламодателя и той отговаря за изпълнението на договора си с потребителя.  

7.         За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в сайта.

IV. Защита на лични данни

1.         „Травел Хъб” ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

2.         В регистрационната форма, попълвана от потребителя, „Травел Хъб” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

3.         Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Травел Хъб” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

4.         С приемането (натискането на бутона в платформата приемам) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от "Травел Хъб" ЕООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с рекламодателите и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

 

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на собствениците на "Травел Хъб" ЕООД от 17.04.2011г и влизат в сила от 18.04.2011г.: